გადახდილია, ძმას ვენავე  • გამეორება მიწევს...

    კასპის ორი ხაზი და და ჩემი თეოს ორჯერ გაპანელება ეყოფა ამ ბაზარს 🙂


Log in to reply