აქაც კარგი კაცი იყო, იქ ნათელი დაადგესა.


Log in to reply